فصل بهار و سفر به روستای زیبای مازیچال روستای مازیچال در شمال ایران منطقه دیدنی و بکر است که به جرات می توان گفت یکی از بهترین مناطق طبیعی دیدنی ایران می باشد. امروز حرف از بهشتی می زنیم که در هر فصلی از سال که به آن سفر کنید، حرف تازه ای برای گفتن